Hva en Norsk

Om Norsk Quilteforbund

 

Hvem er vi?

Norsk Quilteforbund er en interesseorganisasjon for alle som er interesserte i lappeteknikk og quilting. Det er et forbund både for amatører og profesjonelle, enten man bare syr litt til hus og hjem, holder kurs og foredrag eller lever av quiltingen som en kunstform. Norsk Quilteforbund ble startet av en gjeng ivrige quiltere i 1988. Før stiftelsen den gang var navnet Norsk Quilte Klubb. Nå har vi holdt på i over 20 år og teller i dag nesten 2800 medlemmer.

Forbundet ledes av et styre på 7 personer bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer. Det blir også valgt 4 vararepresentanter som trer inn i styret når det er behov for det. I tillegg består forbundets ”administrasjon” av internasjonal representant som har kontakt med quilteforbund i andre land, en medlemssekretær som holder orden på medlemsregisteret, sender ut innbetalingsblanketter samt ordner med medlemskort, og en redaktør som har ansvar for medlemsbladet.

Hva gjør vi?

Formålet er å arbeide for å fremme og utvide kunnskapen om det tradisjonelle håndverket som quiltingen representerer, kulturelt og sosialt, samt arbeide for en videre utvikling av faget. Dessuten ønsker vi å samle alle quilteinteresserte i et forbund. I praksis gir dette seg utslag i en del forskjellige prosjekter og komiteer. Men det er også en del andre aktiviteter bl.a. kontakt med utlandet (på nordisk og europeisk plan), registrering av gamle gjenstander og kurshelger. Vi forsøker å videreutvikle forbundet slik at vi hele tiden tar hensyn til hva man ellers er opptatt av i quilteverdenen.

Årsmøtene

Hvert år (innen utgangen av april) arrangeres det et årsmøte. Dette ”møtet” går over en hel helg, og vi får i tillegg til det ordinære årsmøtet tilbud om både kurs, foredrag, utstillinger, blokklotteri, Vis&Fortell samt muligheten til å handle i mange forretninger.

Medlemskap

Med et medlemsskap i Norsk Quilteforbund vil man kunne komme i kontakt med andre i quiltemiljøet og mulighet til kontakt også utenfor Norges grenser.

Medlemskap koster kr 350,- pr år.
For medlemmmer bosatt i Europa kr. 420,-, og utenfor Europa kr. 490, - pr. år.

Alle nye medlemmer får tilsendt utkomne blader gjeldende år ved betalt kontingent.

Les mer om fordelene ved å være medlem og meld deg inn i Norsk Quilteforbund.

Norsk Quilteblad

Norsk Quilteforbund utgir et medlemsblad - Norsk Quilteblad - 4 ganger per år. I bladet vil man finne bl.a. stoff fra forbundet, tilbud om kurs, utstillinger, referat fra styremøter, mønstersider, teoriartikler, stoff fra QuilteNorge, reisebrev, informasjon om lokale grupper i Norge o.l. Bladet har også egne barnesider.

Uteblir bladet?
Ved for sen innbetaling av medlemskontingent, uteblir bladet.
Om ønskelig kan medlemsbladet ettersendes mot dekking av portoutgifter når kontingenten er betalt.