Hvem er NQF?

Norsk Quilteforbund er en interesseorganisasjon for alle som er interesserte i lappeteknikk og quilting. Det er et forbund både for amatører og profesjonelle, enten man bare syr litt til hus og hjem, holder kurs og foredrag eller lever av quiltingen som en kunstform. Norsk Quilteforbund ble startet av ivrige quiltere i 1988. Før stiftelsen den gang var navnet Norsk Quilte Klubb.

Forbundet ledes av et styre på 8 personer bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 4 styremedlemmer. Det blir også valgt 3 vararepresentanter som trer inn i styret når det er behov for det.

Leder er også internasjonal representant som har kontakt med quilteforbund i andre land (IR). Et av styremedlemmene har oppgaven som medlemssekretær som holder orden på medlemsregisteret, sender ut innbetalingsblanketter samt ordner med medlemskort.   Et annet styremedlem er annonsekontakt og har ansvar for annonser til bladet og inviterer butikker til Norsk Quiltetreff.  I tillegg har NQF en ansatt redaktør som har ansvar for bladet.

Hva gjør vi?

Formålet er å arbeide for å fremme og utvide kunnskapen om det tradisjonelle håndverket som quiltingen representerer, kulturelt og sosialt, samt arbeide for en videre utvikling av faget. Dessuten ønsker vi å samle alle quilteinteresserte i et forbund. I praksis gir dette seg utslag i en del forskjellige prosjekter og komiteer. Men det er også en del andre aktiviteter bl.a. kontakt med utlandet (på nordisk og europeisk plan), registrering av gamle gjenstander og kurshelger. Vi forsøker å videreutvikle forbundet slik at vi hele tiden tar hensyn til hva man ellers er opptatt av i quilteverdenen.

Norsk Quiltetreff m/Årsmøte

Hvert år (innen utgangen av april) arrangeres det Norsk Quiltetreff m/årsmøte. I tillegg til det ordinære årsmøtet er det tilbud om kurs, foredrag, utstillinger, blokklotteri, Vis og Fortell samt muligheten til å treffe mange likesinnede.

Medlemskap

Med et medlemskap i Norsk Quilteforbund vil man kunne komme i kontakt med andre i quiltemiljøet og mulighet til kontakt også utenfor Norges grenser.

Medlemskap koster 450 kr per år.
For medlemmer bosatt i Europa 520 kr, og utenfor Europa 590 kr per år.

Vi tilbyr også medlemskap uten tilsendt medlemsblad:
Medlemmer under 30 år, kun digitalt blad 250 kr
Medlem 30 år og eldre, kun digitalt blad 400 kr

Nytt medlemskap tegnet etter 1. desember gjelder automatisk for kommende kalenderår.

Les mer om fordelene ved å være medlem og meld deg inn i Norsk Quilteforbund.

Norsk Quilteblad

Norsk Quilteforbund utgir et medlemsblad - Norsk Quilteblad - 4 ganger per år. I bladet vil man finne bl.a. stoff fra forbundet, tilbud om kurs, utstillinger, referat fra styremøter, mønstersider, teoriartikler, stoff fra Quilte Norge, reisebrev, informasjon om lokale grupper i Norge o.l. Bladet har også egne barnesider.

Uteblir bladet?
Ved for sen innbetaling av medlemskontingent eller manglende beskjed om adresseendring, uteblir bladet.
Om ønskelig kan medlemsbladet ettersendes mot dekking av portoutgifter når kontingenten er betalt.