NQFs standard konkurranseregler

Vedtatt på årsmøtet 17.mars 2018

 Konkurransereglene:

Disse konkurransereglene gjelder for konkurranser i NQFs regi, primært medlemskonkurranser på Årsmøtehelga i mars/april.

Dersom NQF arrangerer konkurranser sammen med andre, f.eks NQT, så anvendes disse vilkårene så langt de passer.

 1. Jury:

NQF setter ned en navngitt jury på 3 personer som består av:

 • 1 art quilter
 • 1 tradisjonell quilter
 • 1 kunstner

Juryen bestemmer neste års konkurransetema som kunngjøres på Årsmøtehelga og bidragene juryeres året etter over en 4-årsperiode slik:

——- år 1 ——-

——- år 2 ——- ——- år 3 ——-

——- år 4 ——-

Tema

Jury Jury Jury
Tema Tema

Juryen bistås av en jurysekretær oppnevnt av styret

 1. Offentliggjøring:

Konkurransetema i NQFs regi skal gjøres kjent for alle på sosiale media så snart de er gjort kjent for medlemmene på NQFs Årsmøtehelg, evt annet arrangement.

Etter NQFs Årsmøtehelg legges konkurransens tema med frister ut på nqf.no innen 2 uker og i Norsk Quilteblad nr 2.(juni) Gjentas i kortversjon i blad 3.(september)

Bilder av konkurransebidragene legges ut på nqf.no og sosiale media så snart som mulig etter offentliggjøring av vinnerne. Disse inneholder navn på bidraget og navn på quilteren(e)

Konkurransebidragene presenteres i Norsk Quilteblad nr 2 og nr 3, da med mye mer omtale av bidragene og quilteren(e)

 1. Krav til konkurransebidraget

I NQFs konkurranser kan ikke en quilt som tidligere har deltatt i noen konkurranser, eller vært publisert offentlig, delta.

 5. Klasser:

Medlemskonkurranser i NQFs regi som juryeres på Årsmøtehelga har 3 klasser

 • Tradisjonell
 • Åpen klasse
 • Åpen/Tradisjonell Gruppe

I Tradisjonell og Åpen klasse skal hele bidraget (design, trykk el. annen overflatebehandling, søm og quilting) være gjort av en og samme person.

Klassen Åpen/Tradisjonell Gruppe er for alle bidrag laget av to eller flere personer.

På registreringsskjemaet må det tydelig framgå hvem som har bidratt med hva.

Innsender velger selv klasse ved påmelding.

Hvis juryen ser at et bidrag med fordel kan juryeres i en annen klasse, kan de flytte quilten til annen klasse forutsatt at quilteren på påmeldingsskjema har bekreftet at slik flytting godkjennes.

Det må være minst åtte bidrag til bedømming i hver klasse for at disse skal juryeres.

Ved færre bidrag kan juryen velge å gi 1. og evt 2.plass dersom det er en eller to quilter som utmerker seg særskilt.

 1. Størrelse

Konkurransebidraget skal være innenfor disse størrelsene:

Minimum 0,5 m2

Maksimum 150 cm x 220 cm

Minimum 0,5 m2 er for eksempel minst:

25 cm x 200 cm

40 cm x 125 cm

50 cm x 100 cm

71 cm x 71 cm

 1. Teknikk

Bidraget skal bestå av tre lag og skal være quiltet eller permanent sammenføyd på annen måte.

 1. Montering

Alle veggtekstiler må ha standard veggoppheng, dvs. en kanal på 10 cm på baksiden.

Bidraget kan ikke være montert i glass og/eller ramme.

En navnelapp skal være montert på baksiden av bidraget, nederst i venstre hjørne sett fra baksiden.

På tredimensjonale bidrag settes den der den synes minst, f.eks. under eller inni.

Navnelappen dekkes til med en stoffbit slik at innsender kan være anonym for juryen. Bruk store tråklesting så jurysekretæren kommer til om nødvendig og får dem enkelt av ved opphenging. Forsiden av quilten skal ikke ha noen form for signatur.

 1. Avvisning

Juryen kan avvise bidrag som faller utenom de kravene som er omtalt i disse konkurransevilkårene eller særskilt spesifikke krav satt i juryens konkurranseutlysning.

Konkurransebidrag som avvises skal få en skriftlig begrunnelse fra juryen.

 1. Premiering

I hver klasse kan juryen dele ut 1., 2. og 3.plass.  Vinnerne får i tillegg rosett slik

1.premie = blå rosett

2.premie = rød rosett

3.premie = gul rosett

Beste håndtverk = grønn rosett

I tillegg får vinnerne diplom samt juryens begrunnelse.

Styret fastsetter premiebeløpet i budsjettet hvert år. Premiebeløpet settes rett inn på medlemmets konto så snart som mulig etter kunngjøringen.

Juryen utpeker ett bidrag til ”Beste Håndtverk” dersom den finner at et bidrag er berettiget til det.  Bidraget får en rosett, diplom og juryens begrunnelse

Juryens beslutning er endelig og kan ikke påklages.

        Publikums favoritt stemmes fram av NQFs medlemmer på Årsmøtehelgen og representerer NQF på                                The Festival of Quilts i Birmingham i august samme år.

 1. Forbehold:

NQF tar generelt forbehold om nok bidrag og sterk nok økonomi til at utstilling og juryering kan gjennomføres.  Dette avgjøres årlig av styret raskest mulig og senest 3 uker før innsendingsfrist.

Ved evt avlysning skal de som allerede er påmeldt underrettes personlig uten ugrunnet opphold.

 1. Påmelding

Påmelding til konkurranser i NQFs regi gjøres ved å innbetale konkurransegebyr i henhold til utlysningen til NQFs konto 7877 06 98447 i DnB innen påmeldingsfristen

Gebyret dekker deler av NQFs utgifter til juryering og ev. returporto.

NQFs påmeldingsskjema kan lastes ned her.

Til medlemskonkurranser under årsmøtehelga;

Påmeldingsfrist er 1.desember i året før årsmøtehelga.

Innsendingsfrist er medio februar.

Nøyaktig dato for innsending, adresser osv. kommer i Norsk Quilteblad nr 3 og legges ut på nqf.no så snart det er klart

Spørsmål om konkurransene kan rettes til jurysekretær på Jurysekretaer@nqf.no

 1. Endring av disse standard konkurranseregler kan bare gjøres på ordinært årsmøte.