NQFs Stipend

Stipend i Norsk Quilteforbund (NQF)

 

Retningslinjer for tildeling

NQFs styre kan, dersom det finnes midler til det, etter søknad tildele stipend. Det kan søkes om midler til reise, kurs, konferanse, utstilling eller lignende. Prosjektet må være quilterelatert. Det forventes at prosjektet også skal kunne tilføre NQFs medlemmer ny kunnskap eller inspirasjon, for eksempel i form av foredrag, lysbilder, artikler i vårt medlemsblad eller ved kursvirksomhet.

Det ytes normalt ikke støtte til utdannelse/etterutdannelse som kvalifiserer for studielån i Statens Lånekasse for utdanning.

Man får ikke bevilgning i ettertid, dvs. for prosjekter som er avsluttet på søknadstidspunktet.

Stipendsøkere må ha gyldig medlemskap i NQF, og ha vært sammenhengende medlem de siste 3 år forut for søknaden. Dersom lag eller grupper søker om stipend, må samtlige medlemmer av laget/gruppen fylle dette kravet.

Styremedlemmer i NQF kan ikke søke om stipend den tiden de sitter i styret.

Styret lyser ut stipend i medlemsbladet og på web-siden og fastsetter søknadsfrist.
Utlysningen står i blad 4 og ligger fast ute på web-siden.
Søknadsfristen er 1. januar hvert år.

Søknaden må være skriftlig og inneholde opplysninger om:

  • Søker
  • Utførlig beskrivelse av prosjektet og forventet utbytte
  • Budsjett for prosjektet (realistisk kostnadsoverslag)

Styret behandler søknader og avgjør på bakgrunn av de innkomne søknader om det skal deles ut stipend og størrelse på stipendet. Styret kan dele stipendbeløpet på flere søkere, og man får ikke nødvendigvis fullfinansiert prosjektet.

Ved tildeling kan det tas hensyn til ansiennitet i forbundet og tidligere tildelinger.

Stipendet forutsettes normalt brukt innen ett år etter tildeling. Det kan gjøres unntak fra denne regelen ved langsiktige prosjekter. Behov for unntak må det i så fall opplyses om i søknaden.

Stipendmidlene utbetales når prosjektregnskapet foreligger.

Statusrapport for prosjektet innberettes til styret innen ett år etter tildeling av stipendet.

Stipendordningen og retningslinjene evalueres kontinuerlig av styret i NQF.

Reisestipend fra Voksenopplæringsforbundet

Som medlem av NQF kan du søke reisestipend fra Voksenopplæringsforbudet gjennom NQF. Informasjon om når det kan søkes, lyses ut i medlemsbladet og på vår nettside.